Våra policys

Kvalitetspolicy

Med vår stora kunskap och kännedom inom våra affärsområden skall vi erbjuda hög kvalitet och effektivitet, samt tillfredsställa kundens behov och förväntningar till konkurrenskraftiga priser. Vi har följande krav på alla våra transporter:

 • Vi hämtar och lämnar inom överenskomna tider.

 • Godskvaliteten skall alltid vara i samma skick under hela vår hantering  som vid mottagandet.

 • Vi sköter våra transportuppdrag enligt gällande bestämmelser och givna instruktioner.

 • Vi underhåller vår fordonspark så att den alltid är i gott skick.

 • Med hjälp av vårt kvalitetssystem skall vi styra verksamheten mot ständiga förbättringar.

 • Kvaliteten skall vara en självklarhet för alla i organisationen. Varje anställd, nya som gamla, skall erhålla tillräcklig information och utbildning för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med denna kvalitetspolicy.

 • Granskas med hänsyn till fortsatt lämplighet av företagets styrelse.

 • Företaget efterlever författningskrav.

Miljöpolicy

 Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

 • Att minska miljöeffekterna från våra fordon.

 • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.

 • Att förebygga föroreningar.

 • Att vid inköp välja miljöeffektiva produkter i så stor utsträckning som möjligt.

 • Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

 • Att följa relevanta lagar och förordningar angående miljö.

Trafiksäkerhetspolicy

Vi sätter alltid trafiksäkerheten främst i vår verksamhet, då vi framförallt är verksamma på landets vägar. Underhåll av fordon och material samt utbildning av chaufförer med kontinuerlig uppföljning är en stor del av vårt trafiksäkerhetsarbete.

Ledningen skall kontinuerligt fastställa att våra yrkesförare har en god arbetsmiljö och rätt behörighet för att på ett säkert sätt framföra våra fordon på vägarna. Ledningen skall skriva avtal med våra kunder på ett sådant sätt, där de i största möjliga mån främjar för transportupplägget för våra chaufförer och transportledare. Ledningen ansvarar fullt ut för att allt arbete, utförs i linje med vår trafiksäkerhetspolicy, från avtal och offert till lossning.

Vår transportledning skall alltid planera transporterna så att vi inte vid något tillfälle bryter mot gällande lagstiftning. Tillräcklig tid ska i planeringen avsättas för raster m.m.

Företagets policy innebär nolltolerans för alkohol och alla typer av droger i samband med bilkörning.

Vi arbetar för att ständigt förbättra oss, detta arbete görs via Sveriges Åkeriförening.

Vi har bildat en chaufförsgrupp där vi bland annat kommer att lyfta upp olika frågor om t.ex. trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Utöver detta så har vi även olika möten med samtlig personal som är i olika grupper och enskilt.

Kör- och vilotidsregler ligger i Stoneridge-program som kontrolleras och där rapporter skrivs ut en gång/månad. Detta skickas sedan hem till resp. chaufför för kontroll och signering.

Företagets personal skall arbeta dagligen med att förbättra sitt trafiksäkerhetsarbete.

Arbetsmiljöpolicy

 Vår målsättning är att verksamheten inte får förorsaka olyckor. Varken skador psykiskt eller fysiskt på människor eller anläggningar.

Gällande lagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall följas. Yttersta ansvaret för arbetsmiljön och den yttre miljön, liksom för att erforderlig utbildning sker, ligger hos företagsledningen.

Instruktioner från företagsledningen skall följas av de anställda, skyddsutrustning skall användas och rapportering skall ske till företagsledningen av eventuella tillbud, risker och andra problem i arbetsmiljön.

Alla skall genom ett positivt och respektfullt uppträdande bidra till ett gott arbetsklimat där alla trivs och sjukfrånvaron minimeras.